top of page

Käyttöehdot

Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Emill Solutions Oy:n (jäljempänä “Emill Solutions”) internetin välityksellä käytettävien ohjelmistojen, sisältöjen, tietojen tai muiden palveluiden ja mobiilisovellusten (jäljempänä ”palvelu”) myyntiin ja käyttöön ja Emill Solutions:lta palvelun hankkivan yrityksen, elinkeinonharjoittajan tai muun organisaation tai oikeushenkilön (jäljempänä “asiakas”) ja Emill Solutions:n väliseen sopimussuhteeseen. Asiakkaalla voidaan näissä ehdoissa tarkoittaa sekä sopimuksen tehnyttä yritystä taikka oikeushenkilöä tai sopimusosapuolena olevan asiakkaan nimittämää yksittäistä henkilökäyttäjää, jolla on oikeus käyttää palvelua asiakkaan tekemän sopimuksen perusteella. Palvelua ei ole lähtökohtaisesti tarkoitettu kuluttajille. Palvelua käyttävän henkilön tulee olla vähintään 18 vuotta täyttänyt.

Asiakas hyväksyy nämä käyttöehdot sekä vahvistaa tutustuneensa Emill Solutions:n tietosuojaselosteeseen tekemällä sopimuksen palveluista tai rekisteröitymällä palvelun käyttäjäksi sekä sitoutuu noudattamaan ehtoja koko sopimuksen voimassaolon ajan. Asiakas vastaa myös siitä, että sen palvelua käyttävät henkilöt käyttää palvelua näiden ehtojen mukaisesti.

Sopimus palvelusta osapuolten välillä voi syntyä (1) allekirjoittamalla sähköisesti tai kirjallisesti sopimus, (2) asiakkaan hyväksyttyä Emill Solutions:n tarjouksen, tai (3) asiakkaan rekisteröidyttyä palvelun käyttäjäksi.

Palveluntarjoajan tiedot ja yhteydenotot

Emill Solutions Oy

Y-tunnus: 3388478-9

Rokalintie 10, 21660 Nauvo

www.emill.fi

Sposti: info@emill.fi

Puh: +358 400 412 158

Yhteydenotot palvelun käyttöön tai tukeen liittyen: arkipäivisin 9:00 ja 16:00 välillä.


EMILL PALVELU

Palvelun sisältö ja kuvaus

Palvelu on pilvipohjainen ohjelmisto. Verkkosivuilla www.emill.fi on yksityiskohtaisempia ja ajantasaisia kuvauksia palvelun toiminnallisuudesta.

Muutokset ehtoihin ja palveluun

Emill Solutions pyrkii kehittämään palvelua jatkuvasti ja säännöllisesti, joten muun muassa siitä syystä Emill Solutions varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun. Emill Solutions tiedottaa olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista verkkosivuillaan ja/tai asiakkailleen sähköpostitse tai palvelun välityksellä. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty. Jatkamalla palvelun käyttöä ehtojen tai palvelun muuttamisen jälkeen asiakkaan katsotaan hyväksyneen muutokset ja sitoutuneen noudattamaan muutoksia. Mikäli asiakas ei hyväksy muutoksia palveluun tai ehtoihin, tämän tulee kirjallisesti irtisanoa sopimus ennen muutosten voimaantuloa ja/tai lopettaa palvelun käyttö.


 

Palvelun käyttö

Emill Solutions myöntää asiakkaalle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun, ei-yksinomaisen, henkilökohtaisen ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden palveluun ja sen sisältöön omassa sisäisessä toiminnassaan. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Mikäli Emill Solutions:lla on syytä epäillä, että asiakas ei ole noudattanut näitä ehtoja taikka sovellettavaa lainsäädäntöä, on Emill Solutions:lla oikeus poistaa asiakkaan käyttöoikeus, rajoittaa sitä tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. 

Asiakas ei saa (a) käyttää tai yrittää käyttää toisen käyttäjätiliä ilman tämän ja Emill Solutions:n hyväksyntää; (b) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia palvelusta tai siihen liittyvästä teknologiasta; (c) purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville palvelun tai sen teknologian lähdekoodia; (d) poistaa immateriaalioikeuksista kertovia merkintöjä palvelusta; (e) luoda käyttäjätiliä palveluun käyttäen toisen ihmisen henkilötietoja tai muutoin virheellisiä tai tekaistuja tietoja; (f) siirtää palvelun käyttöoikeutta toiselle ilman Emill Solutions:n etukäteistä suostumusta; (g) myydä, luovuttaa tai jälleenmyydä palvelua ja sen käyttöoikeuksia ilman Emill Solutions:n etukäteistä suostumusta.

Rekisteröityminen ja käyttäjätilit

Asiakas saa sopimuksen tekemisen ja rekisteröitymisen yhteydessä käyttöoikeuden palveluun sopimuksen voimassaoloajaksi. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröintiä ja henkilökohtaisten käyttäjätunnusten luontia. Asiakas saa monta henkilökohtaista käyttöoikeutta palveluun, jos näin on erillisessä sopimuksessa sovittu. Asiakkaan tulee ilmoittaa rekisteröitymistä varten pyydettävät tiedot käyttäjistä käyttäjätunnusten luomiseksi. Asiakas vastaa siitä, että sen antamat tiedot käyttäjätunnusten luomiseksi ja ylläpitämiseksi ovat oikeita, tarkkoja ja totuudenmukaisia. 

Palvelun käyttäjätunnus on aina henkilökohtainen eikä tunnuksia saa luovuttaa kenellekään toiselle. Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjätunnuksia säilytetään turvallisesti. Käyttäjätunnuksia ei saa luovuttaa kenellekään toiselle eikä kenenkään toisen käyttäjätunnuksia saa itse käyttää. Mikäli asiakas epäilee tai tietää että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Emill Solutions:lle. Emill Solutions:llä on oikeus poistaa käyttäjätunnukset taikka estää käyttäjätunnusten käyttäminen mikäli Emill Solutions perustellusti epäilee, että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, käyttäjä ei noudata näitä ehtoja taikka muutoin toimii vilpillisesti.

Tietoturva, henkilötiedot ja tietosuoja

Emill Solutions pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää toimialan tavanmukaiset tietoturvallisuusvaatimukset.

Asiakkaan, käyttäjien ja palvelussa käsiteltävien muiden henkilöiden yksityisyyden suojaaminen on Emill Solutions:lle tärkeää. Emill Solutions kerää ja käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja tietosuojaa koskevien periaatteidensa mukaisesti. Emill Solutions:n kulloinkin voimassaolevaan palvelua koskevaan tietojenkäsittelysopimukseen voi tutustua [tästä]. 

Mikäli Emill Solutions:n katsotaan rekisterinpitäjänä toimivan asiakkaansa henkilötietojen käsittelijäksi sopimusvelvoitteiden täyttämiseen liittyen, tulee Emill Solutions:n kulloinkin voimassa olevat yleiset tietosuojaehdot osaksi sopimusehtoja.

Asiakkaan sisällöt ja aineistot

Mikäli asiakas tai asiakkaan käyttäjät syöttävät tai tuottavat palveluun sisältöä käytön yhteydessä, omistaa asiakas immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tähän sisältöön. Emill Solutions:lla on kuitenkin oikeus käyttää asiakkaan sisältöä palvelun ja palveluidensa tuottamiseksi asiakkaalle, palvelun edelleenkehittämiseksi sekä muihin kohtuullisiin liiketoimintatarkoituksiinsa. Lisäksi Emill Solutions:lla on oikeus käyttää ja julkaista käyttäjän tuottamia ja asiakkaan palvelun käyttöön liittyviä tietoja kootusti, esimerkiksi tilastoina tai data-analyysinä, edellyttäen että tästä ei voi tunnistaa asiakasta, yksittäisiä henkilöitä tai käyttäjiä. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus syöttää ja tuottaa sisältöä palveluun ja että sen sisällöt eivät loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia tai ole lainvastaista ja myös sitoutuu puolustamaan Emill Solutions:sia kolmansien vaateita vastaan. Emill Solutions:lla on oikeus perustellusta syystä poistaa, muokata tai karsia asiakkaan palvelussa olevaa sisältöä.

Immateriaalioikeudet

Palvelu (mukaan lukien mahdolliset siihen tehdyt asiakaskohtaiset muutokset sekä päivitykset ja korjaukset) ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan Emill Solutions:lle tai tämän lisenssinantajille, joilta Emill Solutions on mahdollisesti lisensoinut palvelun sisältöjä tai aineistoja. Palveluun voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja ja mallioikeuksia taikka liikesalaisuuksia, jotka nekin kuuluvat Emill Solutions:lle taikka muulle oikeudenhaltijalle. Emill Solutions ei luovuta asiakkaalle mitään immateriaalioikeuksia, vaan asiakas saa ainoastaan näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden palveluun.

Salassapito

Osapuoli ei saa ilmaista toiselta osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa kenellekään ulkopuoliselle eikä käyttää kyseistä tietoa muuhun tarkoitukseen kuin sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen. Osapuoli sitoutuu olemaan luovuttamatta ja paljastamatta toiselta osapuolelta saamaansa luottamuksellista tietoa muille kuin sellaisille työntekijöilleen tai alihankkijoilleen, joiden on tarpeen tuntea kyseinen luottamuksellinen tieto sopimuksessa määriteltyä tarkoitusta varten. Nämä salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa viisi (5) vuotta sopimuksen päättymisestä huolimatta.

Palvelun käytettävyys ja laitteistovaatimukset

Palvelun käyttö vaatii päätelaitetta, verkkoselainta sekä tietoliikenneyhteyttä. Vaikka palvelua on testattu eri päätelaitteilla, eri verkkoselaimissa ja eri käyttöympäristöissä, ei Emill Solutions voi taata että palvelu toimii virheettömästi kaikilla mahdollisilla verkkoselaimilla, käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla.

Asiakas vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot. Emill Solutions ei takaa, että palvelua voidaan käyttää juuri asiakkaan päätelaitteella, ohjelmistoilla taikka tietoliikenneyhteyksillä. Emill Solutions ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi päivitysten, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä myöskään tietoliikenneyhteyksien mahdollisista toimintakatkoista.

Palvelun toimivuus ja käytettävyys, palvelussa annetut tiedot ja vastuunrajaus

Vaikka Emill Solutions on suunnitellut palvelun huolellisesti, ei Emill Solutions anna takuuta siitä, että palvelu toimisi virheettömästi. Palvelu tarjotaan asiakkaan käyttöön “sellaisena kuin se on”. Emill Solutions ei myöskään takaa, että palvelu sopii asiakkaan erityiseen käyttötarkoitukseen, vaan asiakas käyttää palvelua omalla riskillään ja asiakkaan tulee itse varmistaa ennen palvelun käyttöönottoa, että palvelu sopii aiottuun tarkoitukseen.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Emill Solutions:n vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettuna ylärajana kaikkien sopimusrikkomusten osalta on asiakkaan palvelun käytöstä maksama yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa ensimmäistä vahingonkorvausvaatimusta edeltäneen kolmen (3) kuukauden aikana. 

Vahingonkorvausvaatimus tulee esittää Emill Solutions:lle kirjallisesti kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas tuli tietoiseksi sopimusrikkomuksesta uhalla, että asiakas muuten menettää mahdollisuuden vahingonkorvaukseen.

Emill Solutions ei vastaa mistään palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka sopimusrikkomusten aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot. Emill Solutions ei myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista tai vahingoista.

Näitä Emill Solutions:n vastuunrajauksia sovelletaan vain siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii. 

Ylläpito

Emill Solutions tekee tavanomaista jatkuvaa kehitystyötä ja ylläpitoa palvelulle. Ylläpito- ja kehittämistoimien suorittamiseksi Emill Solutions voi keskeyttää palvelun tuottamisen väliaikaisesti. Keskeytykset pyritään ajoittamaan siten, että asiakkaalle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa palvelun keskeyttämisestä. Emill Solutions ei ole vastuussa palvelun käytön keskeytymisestä aiheutuvista haitoista tai vahingoista. Emill Solutions ilmoittaa asiakkaalle palvelun muutoksista tai keskeytyksistä parhaaksi katsomallaan tavalla. Ylläpito ja tuki suoritetaan lähtökohtaisesti etänä Emill Solutions:n määrittämissä toimitiloissa arkipäivisin normaalien työaikojen puitteissa. Emill Solutions tekee varmuuskopioita palveluun tallennetuista tiedoista ja poistaa tarpeettomat tiedot oman yleisen tiedonhallinta- ja IT-suunnitelmansa mukaisesti. Näistä käytännöistä voidaan pyydettäessä toimittaa tietoja asiakkaalle.

Hinnat ja maksut

Palvelun hinnat sopimuksen voimaantullessa on määritelty osapuolten välisessä sopimuksessa. Mikäli sopimuksessa ei ole määritelty palvelun hintoja, saa Emill Solutions laskuttaa palvelusta sopimuksen voimaantulohetkellä olevan hinnastonsa mukaisen hinnan. Palvelun käytön hinnat riippuvat asiakkaan käyttöön tulevista toiminnallisuuksista sekä käyttäjämääristä.

Emill Solutions:llä on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli asiakas ei hyväksy palvelujen hinnoittelua koskevia muutoksia, on asiakkaalla oikeus irtisanoa palvelujen käyttöä koskeva sopimus 1 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Ellei muuta ole sovittu, palvelun käyttö laskutetaan etukäteen 12 kuukauden laskutusjaksoissa. Maksuehto on 14 päivää laskun päiväyksestä. Viivästyskorko viivästyneille maksuille on 11 % vuodessa. 

Kaikki Emill Solutions:n esittämät hinnat ovat arvonlisäverottomia ja arvonlisävero lisätään hintoihin asiakkaan maksettavaksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Voimassaolo ja sopimuksen päättyminen

Sopimus palvelun käytöstä on voimassa toistaiseksi ja se on osapuolen irtisanottavissa toimittamalla kirjallinen irtisanomisilmoitus toiselle osapuolelle vähintään yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

Asiakas, joka käyttää palvelua yksityisasaikkaana veloituksetta, voi irtisanoa sopimuksen lopettamalla palvelun käytön.

Lisäksi Emill Solutions:llä on oikeus perustellusta syystä (esim. vakava tietoturvavika) milloin tahansa pysyvästi tai tilapäisesti lopettaa palvelun tarjoaminen ja ylläpito ilmoittamalla tästä asiakkaalle kirjallisesti.

Emill Solutions voi myös irtisanoa sopimuksen välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään, asiakas on asetettu konkurssiin, jättänyt hakemuksen selvitystilaan asettamiseksi tai viranomainen on ulosotossa todennut asiakkaan maksukyvyttömäksi tai asiakasta kohtaan on vireillä jokin muu maksukyvyttömyyttä koskeva järjestely ja/tai Emill Solutions katsoo, että on todennäköistä ettei asiakakas kykene suorittamaan laskuaan eräpäivään mennessä, taikka jos asiakas tai käyttäjä muuten käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesti.

Sopimuksen päättyessä päättyy myös asiakkaan käyttöoikeus palveluun. Emill Solutions poistaa asiakkaan tiedot sopimuksen päättymisen jälkeen yleisen tiedonhallinta- ja IT-suunnitelmansa mukaisesti. Pyydettäessä Emill Solutions voi antaa lisätietoja näistä käytännöistä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan sellaiset sopimusehdot, jotka ovat luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen.  

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Osapuolten väliseen sopimukseen, näihin käyttöehtoihin ja palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

Kaikki osapuolten väliset erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kun osapuoli on kirjallisesti tehnyt neuvottelualoitteen, ratkaistaan riidat lopullisesti luottamuksellisessa välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välityslautakunnan sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki. Välimiesoikeus koostuu yhdestä välimiehestä. Välimiesmenettelyn kieli on suomi. Osapuolet sitoutuvat pitämään välimiesmenettelyn, sen päätöksen ja sitä koskevat asiakirjat luottamuksellisena.

Muut ehdot

Emill Solutions:llä on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa suorittamiseen liittyen. Emill Solutions vastaa alihankkijoidensa toimista kuin omista toimistaan. Pyynnöstä Emill Solutions voi toimittaa lisätietoja käyttämistään alihankkijoista.

Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta Emill Solutions:stä riippumattomista syistä johtuen ole mahdollista, vapautuu Emill Solutions velvoitteistaan ilman korvausvastuuta asiakkaalle velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi. 

Emill Solutions tai asiakas voi yritys- tai liiketoimintakaupan taikka muun yritysjärjestelyn yhteydessä siirtää sopimuksen taikka sopimukseen sisältyvät yksittäiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman toisen osapuolen suostumusta, edellyttäen että siirronsaaja sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Muutoin osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai muita oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien palvelun käyttöoikeutta, ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. 

Nämä ehdot yhdessä sopimuksen kanssa muodostavat asiakkaan ja Emill Solutions:n välisen koko sopimuksen koskien palvelua, sen käyttöä ja muiden palveluiden toimittamista, ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän asiakkaan ja Emill Solutions:n välillä liittyen palveluiden käyttöön.

Emill Solutions Oy | Y-tunnus: 2319462-9 | www.emill.fi 

Rokalintie 10, 21660 Nauvo

Emill Solutions Oy | Y-tunnus: 2319462-9 | www.emill.fi 

Rokalintie 10, 21660 Nauvo

info@emill.fi

bottom of page