Emill
Ilona IT Oy yleiset käyttöehdot

Versio: 26.9.2019

Käy säännöllisesti https://www.ilonait.fi -sivulla tutustuaksesi mahdollisiin sopimusehtopäivityksiin.

 

Ehtojen soveltamisala

Näitä ehtoja sovelletaan Ilona IT Oy:n (jäljempänä "Ilona IT") mobiilisovellusten tai internetin välityksellä käytettävien ohjelmistojen, sisältöjen, tietojen tai muiden palveluiden (jäljempänä ”palvelu”) myyntiin ja käyttöön.

 

Asiakkaalla tai käyttäjällä voidaan näissä ehdoissa tarkoittaa henkilöä, elinkeinonharjoittajaa, yritystä tai oikeushenkilöä, joka on ladannut palvelun, käyttää sitä tai on muuten sopimussuhteessa Ilona IT:n kanssa. Lataamalla palvelun tai käyttämällä sitä asiakas muodostaa sitovan sopimuksen Ilona IT:n kanssa, johon sovelletaan näitä ehtoja.  Yritys-, yhteisö-, elinkeinonharjoittaja- tai organisaatioasiakas taikka -käyttäjä vastaa myös siitä, että sen organisaatioon kuuluvat palvelua käyttävät yksittäiset henkilöt käyttävät palvelua näiden ehtojen mukaisesti. Sovelluskaupat, joiden kautta palvelua saatetaan jaella, kuten Apple, Inc.:in App Store taikka Google:n Google Play (jäljempänä yhdessä “sovelluskauppa” tai “sovelluskaupat”), eivät ole palvelun käyttöä koskevan sopimuksen osapuolena, vain Ilona IT ja asiakas ovat, ja Ilona IT on yksin vastuussa palvelusta ja tuottamastaan sisällöstä, vaikka sovelluskaupalla saattaa olla oikeus täytäntöönpanna palvelun käyttöä koskeva sopimus.

 

Kuluttajat ja alaikäiset käyttäjät

Mikäli asiakas tai käyttäjä on kuluttaja, nämä ehdot eivät rajoita niitä kuluttajalle kuluttajansuojalain mukaan kuuluvia oikeuksia, joista ei voida toisin sopia. Mikäli alle 18-vuotias tekee palvelun maksullista käyttöä koskevan sopimuksen, tulee sillä lähtökohtaisesti olla huoltajan suostumus siihen. Maksuttoman käyttösopimuksen alaikäinen käyttäjä voi tapauskohtaisesti tehdä ilman huoltajan suostumusta, jos palvelun käyttöä  ja sopimuksen tekemistä voidaan pitää – käyttäjän ikä ja kehitystaso huomioiden – tavanomaisena ja merkitykseltään vähäisenä.

 

Palveluntarjoaja

Ilona IT Oy

Y-tunnus: 2319462-9

ALV-numero: FI23194629

Energiakuja 3

00180 Helsinki

https://www.ilonait.fi

 

Palvelun sisältö ja kuvaus

Palvelu on opetus- ja koulutuskäyttöön tarkoitettu digitaalinen oppimisalusta ja -ympäristö. Tarkempia toiminnallisuuskuvauksia on saatavilla Ilona IT:ltä ja mahdollisesti Ilona IT:n verkkosivuilta.

 

Muutokset ehtoihin ja palveluun

Ilona IT pyrkii kehittämään palvelua jatkuvasti ja säännöllisesti, joten muun muassa siitä syystä Ilona IT varaa itselleen oikeuden tehdä muutoksia näihin ehtoihin ja palveluun. Ilona IT tiedottaa olennaisista ehtojen ja palvelun muutoksista parhaaksi katsomallaan tavalla (esim. verkkosivuilla ja/tai sähköpostitse). Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Ellei erillistä ajankohtaa muutoksen voimaantulolle ole määritelty, tulee muutos voimaan silloin, kun muutos on tehty.

 

Palvelun käyttö

Ilona IT myöntää asiakkaalle näiden ehtojen mukaisen rajoitetun, ei-yksinomaisen, henkilökohtaisen ja ei-siirrettävän käyttöoikeuden palveluun ja sen sisältöön omassa sisäisessä toiminnassaan. Asiakas sitoutuu käyttämään palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti. Mikäli Ilona IT:llä on syytä epäillä, että asiakas ei ole noudattanut näitä ehtoja taikka sovellettavaa lainsäädäntöä, on Ilona IT:llä oikeus poistaa asiakkaan käyttöoikeus, rajoittaa sitä tai ryhtyä muihin tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin.

 

Asiakas ei saa (a) käyttää tai yrittää käyttää toisen käyttäjätiliä ilman tämän ja Ilona IT:n hyväksyntää; (b) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia palvelusta tai siihen liittyvästä teknologiasta; (c) purkaa, avata salausta tai muuten yrittää saada selville palvelun tai sen teknologian lähdekoodia; (d) poistaa immateriaalioikeuksista kertovia merkintöjä palvelusta; (e) luoda käyttäjätiliä palveluun käyttäen toisen ihmisen henkilötietoja tai muutoin virheellisiä tai tekaistuja tietoja; (f) siirtää palvelun käyttöoikeutta toiselle ilman Ilona IT:n etukäteistä suostumusta; (g) myydä, luovuttaa tai jälleenmyydä palvelua ja sen käyttöoikeuksia ilman Ilona IT:n etukäteistä suostumusta.

 

Rekisteröityminen ja käyttäjätilit

Asiakas saa sopimuksen tekemisen ja rekisteröitymisen yhteydessä käyttöoikeuden palveluun sopimuksen voimassaoloajaksi. Palvelun käyttö edellyttää rekisteröintiä ja henkilökohtaisten käyttäjätunnusten luontia. Asiakas saa niin monta henkilökohtaista käyttöoikeutta palveluun, kuin sopimuksessa on sovittu. Asiakkaan tulee ilmoittaa rekisteröitymistä varten pyydettävät tiedot käyttäjistä käyttäjätunnusten luomiseksi. Asiakas vastaa siitä, että sen antamat tiedot käyttäjätunnusten luomiseksi ja ylläpitämiseksi ovat oikeita, tarkkoja ja totuudenmukaisia.

 

Palvelun käyttäjätunnus on henkilökohtainen eikä tunnuksia saa luovuttaa kenellekään toiselle. Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjätunnuksia säilytetään turvallisesti. Mikäli asiakas epäilee tai tietää että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee Asiakkaan ilmoittaa tästä Ilona IT:lle. Ilona IT:llä on oikeus poistaa käyttäjätunnukset taikka estää käyttäjätunnusten käyttäminen mikäli Ilona IT perustellusti epäilee, että käyttäjätunnusten luottamuksellisuus on vaarantunut, käyttäjä ei noudata näitä ehtoja taikka muutoin toimii vilpillisesti.

 

Tietoturva, henkilötiedot ja tietosuoja

Ilona IT pyrkii huolehtimaan siitä, että palvelu täyttää toimialan tavanmukaiset tietoturvallisuusvaatimukset. Ilona IT kerää ja käsittelee rekisterinpitäjänä henkilötietoja tietosuojaa koskevien periaatteidensa mukaisesti. Ilona IT:n kulloinkin voimassaolevaan tietosuojaselosteeseen voi tutustua Ilona IT:n verkkosivustolla www.ilonait.fi. Siltä osin kuin Ilona IT katsotaan rekisterinpitäjänä toimivan asiakkaan henkilötietojen käsittelijäksi (siten kuin asia on määritelty EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa), tulee sopimussuhteessa sovellettavaksi myös Ilona IT:n yleiset tietojenkäsittelyehdot.

 

Asiakkaan sisällöt ja aineistot

Mikäli asiakas tai asiakkaan käyttäjät syöttävät tai tuottavat palveluun sisältöä käytön yhteydessä, omistaa asiakas immateriaalioikeudet, kuten tekijänoikeudet, tähän sisältöön. Ilona IT:llä on kuitenkin oikeus käyttää asiakkaan sisältöä palvelun ja palveluidensa tuottamiseksi asiakkaalle, palvelun edelleenkehittämiseksi sekä muihin kohtuullisiin liiketoimintatarkoituksiinsa. Lisäksi Ilona IT:llä on oikeus käyttää ja julkaista käyttäjän tuottamia ja asiakkaan palvelun käyttöön liittyviä tietoja kootusti, esimerkiksi tilastoina, edellyttäen että tästä ei voi tunnistaa asiakasta, yksittäisiä henkilöitä tai käyttäjiä. Asiakas vastaa siitä, että sillä on oikeus syöttää ja tuottaa sisältöä palveluun ja että sen sisällöt eivät loukkaa kenenkään kolmannen oikeuksia tai ole lainvastaista ja myös sitoutuu puolustamaan Ilona IT:a kolmansien vaateita vastaan. Ilona IT:llä on oikeus perustellusta syystä poistaa, muokata tai karsia asiakkaan palvelussa olevaa sisältöä.

 

Immateriaalioikeudet

Palvelu (mukaan lukien mahdolliset siihen tehdyt asiakaskohtaiset muutokset sekä päivitykset ja korjaukset) ja sen sisältämät aineistot ovat tekijänoikeuslain nojalla suojattuja teoksia, joiden tekijänoikeus kuuluu yksinomaan Ilona IT:lle tai tämän lisenssinantajille (pois lukien edellisessä kappaleessa mainitut asiakkaan sisällöt ja aineistot, jotka kuuluvat aina sisällön syöttäneelle tai tuottaneelle asiakkaalle tai käyttäjälle). Palveluun voi liittyä myös muita immateriaalioikeuksia, kuten tavaramerkkejä, patentteja ja mallioikeuksia taikka liikesalaisuuksia, jotka nekin kuuluvat Ilona IT:lle taikka muulle oikeudenhaltijalle. Ilona IT ei luovuta asiakkaalle mitään immateriaalioikeuksia, vaan asiakas saa ainoastaan näiden ehtojen mukaisen rajatun käyttöoikeuden palveluun.

 

Mikäli sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen Ilona IT olisi velvollinen hyvittämään asiakkaalle vahingon tai puolustamaan asiakasta siitä johtuen, että jokin kolmas taho esittää asiakkaalle immateriaalioikeudellisia loukkauksia koskevia vaatimuksia palvelun käyttöön liittyen, on Ilona IT yksin vastuussa vahingon hyvittämisestä tai puolustamisesta, ei sovelluskauppa.

 

Palvelun käytettävyys ja laitteistovaatimukset

Palvelun käyttö vaatii päätelaitetta, verkkoselainta tai sovelluksen asentamista päätelaitteeseen sekä tietoliikenneyhteyttä. Vaikka palvelua on testattu eri päätelaitteilla, eri verkkoselaimissa ja eri käyttöympäristöissä, ei Ilona IT voi taata että palvelu toimii virheettömästi kaikilla mahdollisilla verkkoselaimilla, käyttöjärjestelmillä ja päätelaitteilla.

 

Asiakas vastaa omin kustannuksin siitä, että sillä on palvelun käytön edellyttämät päätelaitteet, tietoliikenneyhteydet ja ohjelmistot. Ilona IT ei takaa, että palvelua voidaan käyttää juuri asiakkaan päätelaitteella, ohjelmistoilla taikka tietoliikenneyhteyksillä. Ilona IT ei vastaa palvelun mahdollisista toimintakatkoksista esimerkiksi päivitysten, teknisten vikojen tai muiden vastaavien syiden vuoksi eikä myöskään tietoliikenneyhteyksien mahdollisista toimintakatkoista.

 

Palvelun toimivuus ja käytettävyys, palvelussa annetut tiedot ja vastuunrajaus

Vaikka Ilona IT on suunnitellut palvelun huolellisesti, ei Ilona IT anna takuuta siitä, että palvelu toimisi virheettömästi. Palvelu tarjotaan asiakkaan käyttöön “sellaisena kuin se on”. Ilona IT ei myöskään takaa, että palvelu sopii asiakkaan erityiseen käyttötarkoitukseen, vaan asiakas käyttää palvelua omalla riskillään ja asiakkaan tulee itse varmistaa ennen palvelun käyttöönottoa, että palvelu sopii aiottuun tarkoitukseen.

 

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Ilona IT:n vahingonkorvausvastuun yhteenlaskettuna ylärajana kaikkien sopimusrikkomusten osalta on asiakkaan palvelun käytöstä maksama yhteenlaskettu arvonlisäveroton summa ensimmäistä vahingonkorvausvaatimusta edeltäneen kolmen (3) kuukauden aikana.

 

Vahingonkorvausvaatimus tulee esittää Ilona IT:lle kirjallisesti kolmen (3) kuukauden kuluessa siitä, kun asiakas tuli tietoiseksi sopimusrikkomuksesta uhalla, että asiakas muuten menettää mahdollisuuden vahingonkorvaukseen.

 

Ilona IT ei vastaa mistään palvelun käytöstä tai käytön estymisestä taikka sopimusrikkomusten aiheuttamista epäsuorista tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tulon tai liikevaihdon menetys, liiketoiminnan keskeytys, liiketoiminnan tappiot, tiedon tai datan menetys tai turmeltuminen sekä saamatta jääneet voitot. Ilona IT ei myöskään vastaa mistään kolmansien osapuolien esittämistä vaatimuksista tai vahingoista.

 

Näitä Ilona IT:n vastuunrajauksia sovelletaan siinä laajuudessa, kuin pakottava lainsäädäntö sen sallii.

 

Mikäli sovellettavasta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen on sellaisia vastuita joita ei voida rajata sopimuksin pois, on Ilona IT yksinomaan vastuussa sellaisesta vastuusta, ei sovelluskauppa.

 

Ylläpito

Ilona IT tekee tavanomaista jatkuvaa kehitystyötä ja ylläpitoa palvelulle. Ylläpito- ja kehittämistoimien suorittamiseksi Ilona IT voi keskeyttää palvelun tuottamisen väliaikaisesti. Keskeytykset pyritään ajoittamaan siten, että asiakkaalle aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa palvelun keskeyttämisestä. Ilona IT ei ole vastuussa palvelun käytön keskeytymisestä aiheutuvista haitoista tai vahingoista. Ilona IT ilmoittaa asiakkaalle palvelun muutoksista tai keskeytyksistä parhaaksi katsomallaan tavalla. Ylläpito ja tuki suoritetaan lähtökohtaisesti etänä Ilona IT:n määrittämissä toimitiloissa arkipäivisin normaalien työaikojen puitteissa. Ilona IT tekee varmuuskopioita palveluun tallennetuista tiedoista ja poistaa tarpeettomat tiedot oman yleisen tiedonhallinta- ja IT-suunnitelmansa mukaisesti.

 

Mikäli sovellettavasta pakottavasta laista johtuen sovellusta tulisi ylläpitää ja tukea, on Ilona IT yksinomaan vastuussa sellaisesta tuesta tai ylläpidosta, ei sovelluskauppa.

 

Hinnat ja maksut

Ilona IT:llä on oikeus muuttaa palvelun hinnoittelua ilmoittamalla siitä asiakkaalle vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Mikäli asiakas ei hyväksy palvelujen hinnoittelua koskevia muutoksia, on asiakkaalla oikeus irtisanoa palvelujen käyttöä koskeva sopimus 1 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

 

Ilona IT laskuttaa palvelun käytöstä kulloinkin voimassa olevien käytäntöjensä mukaisesti (esim. etukäteen tai jälkikäteen kuukausittain, kvartaaleittain tai vuosittain) ja voi käyttää käyttömaksujen veloittamisessa myös kolmansien osapuolten maksunvälityspalveluja.

 

Kaikki Ilona IT:n esittämät hinnat ovat arvonlisäverottomia ja arvonlisävero lisätään hintoihin asiakkaan maksettavaksi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Kuluttajahinnat ilmoitetaan verollisina kokonaishintoina.

 

Voimassaolo ja sopimuksen päättyminen

Nämä käyttöehdot ovat voimassa käyttäjään nähden niin kauan, kuin käyttäjä käyttää sovellusta. Käyttäjällä on oikeus milloin tahansa lopettaa sovelluksen käyttö. Ellei toisin ole määritelty, sopimus palvelun käytöstä on voimassa toistaiseksi ja se on osapuolen irtisanottavissa vähintään yhden (1) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

 

Lisäksi Ilona IT:llä on oikeus perustellusta syystä milloin tahansa pysyvästi tai tilapäisesti lopettaa palvelun tarjoaminen ja ylläpito ilmoittamalla tästä asiakkaalle kirjallisesti.

 

Ilona IT voi myös irtisanoa sopimuksen välittömästi, jos palvelun käytöstä perittävien maksujen suorittaminen laiminlyödään, asiakas on asetettu konkurssiin, jättänyt hakemuksen selvitystilaan asettamiseksi tai viranomainen on ulosotossa todennut asiakkaan maksukyvyttömäksi tai asiakasta kohtaan on vireillä jokin muu maksukyvyttömyyttä koskeva järjestely ja/tai Ilona IT katsoo, että on todennäköistä ettei asiakakas kykene suorittamaan laskuaan eräpäivään mennessä, taikka jos asiakas tai käyttäjä muuten käyttää palvelua näiden ehtojen, lainsäädännön tai hyvän tavan vastaisesti.

 

Sopimuksen päättyessä päättyy myös asiakkaan käyttöoikeus palveluun. Ilona IT poistaa asiakkaan tiedot sopimuksen päättymisen jälkeen yleisen tiedonhallinta- ja IT-suunnitelmansa mukaisesti. Pyydettäessä Ilona IT voi antaa lisätietoja näistä käytännöistä. Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät voimaan sellaiset sopimusehdot, jotka ovat luonteensa tai nimenomaisen sanamuotonsa vuoksi tarkoitettu olemaan voimassa sopimuksen päättymisen jälkeen.

 

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin ehtoihin, osapuolten välisiin sopimuksiin ja osapuolten välisiin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia. Kaikki erimielisyydet ja riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvotteluteitse. Mikäli neuvotteluteitse ei päästä lopputulokseen, ratkaistaan riidat ensiasteena sopimusosapuolena olevan palveluntarjoajan kotipaikan käräjäoikeudessa. Mikäli asiakas on kuluttajansuojalain tarkoittama kuluttaja, on asiakkaalla kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Kuluttaja-asiakkaat voivat myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkopohjaista riidanratkaisupalvelua, joka on saatavilla osoitteesta http://ec.europa.eu/odr. Suomalaiset kuluttaja-asiakkaat voivat riitatilanteessa kääntyä myös Kuluttajariitalautakunnan puoleen (katso lisää: kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

 

Muut ehdot

Ilona IT:llä on oikeus käyttää alihankkijoita sopimusvelvoitteidensa suorittamiseen liittyen. Ilona IT vastaa alihankkijoidensa toimista kuin omista toimistaan. Pyynnöstä Ilona IT voi toimittaa lisätietoja käyttämistään alihankkijoista. Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisesta esteestä tai muusta Ilona IT:stä riippumattomista syistä johtuen ole mahdollista, vapautuu Ilona IT velvoitteistaan ilman korvausvastuuta asiakkaalle velvoitteen täyttämisen estävien olosuhteiden keston ajaksi. Ilona IT voi yritys- tai liiketoimintakaupan taikka muun yritys- tai liiketoimintajärjestelyn yhteydessä siirtää sopimuksen taikka sopimukseen sisältyvät yksittäiset oikeutensa tai velvollisuutensa kolmannelle taholle ilman asiakkaan suostumusta. Muutoin osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai muita oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan kenellekään kolmannelle osapuolelle, mukaan lukien palvelun käyttöoikeutta, ilman toisen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta. Nämä ehdot yhdessä sopimuksen kanssa muodostavat asiakkaan ja Ilona IT:n välisen koko sopimuksen koskien palveluiden käyttöä ja korvaavat kaiken aiemman tai samanaikaisen sähköisen, kirjallisen tai suullisen viestinnän asiakkaan ja Ilona IT:n välillä liittyen palveluiden käyttöön.

 

Kolmansien osapuolten sisällöt ja palvelut

Ilona IT:n palveluun saattaa sisältyä kolmansien osapuolten palveluja, sisältöjä tai ohjelmistoja. Ilona IT ei anna mitään omia takuita kolmansien osapuolten palveluiden, ohjelmistojen tai sisältöjen käytöstä, virheettömyydestä tai toimivuudesta. Mikäli kyseessä oleva kolmas osapuoli päivittää hintojaan, on Ilona IT oikeutettu päivittämään vastaavasti omia hintojaan, mikäli niillä on vaikutusta palvelun tarjoamiseen asiakkaalle.

 

 

 

 

Ilona IT Oy

YLEISET TIETOJENKÄSITTELYEHDOT

Versio: 26.9.2019

 

Soveltamisala

Nämä tietosuojaehdot tulevat sovellettavaksi osapuolten välisessä sopimussuhteessa, mikäli Ilona IT toimii EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tarkoittamana henkilötietojen käsittelijänä suhteessa asiakkaaseen.

 

Määritelmät

Tässä liitteessä käytetyt käsitteet saavat sen merkityssisällön, joka niille on annettu EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa.

 

Tarkoitus

Tällä liitteellä osapuolet sopivat siitä, että Ilona IT henkilötietojen käsittelijänä käsittelee sopimuksen voimassaoloaikana henkilötietoja asiakkaan, rekisterinpitäjän, lukuun.

 

Asiakas toimii rekisterinpitäjänä suhteessa tämän sopimusliitteen perusteella käsiteltäviin henkilötietoihin ja vastaa siitä, että se täyttää kaikki ne velvollisuudet, joita lainsäädäntö edellyttää rekisterinpitäjältä (mm. tietosuojaselosteiden laatiminen ja saatavilla pitäminen, tietosuojavaikutusarviontien tekeminen, riittävien ja lainmukaisten henkilötietojen käsittelyperusteiden varmistaminen, mukaan lukien suostumusten hankkiminen, mikäli käsittely suostumusta edellyttää). Mikäli asiakas rekisterinpitäjänä hallinnoi sitä mitä tietoja tallennetaan Ilona IT:n asiakkaalle toimittamaan ohjelmistoon, palveluun tai sovellukseen, vastaa asiakas yksin siitä, että sillä on oikeus tallentaa henkilötietoja kyseiseen ohjelmistoon, palveluun tai sovellukseen.

 

Henkilötietojen käsittelijä käsittelee henkilötietoja kaupallisessa sopimuksessa tarkemmin määriteltyjen tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseksi ja toimittamiseksi, rekisterinpitäjän mahdollisesti kulloinkin antamien tarkentavien ohjeiden mukaisesti.

 

Henkilötietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä asiakkaan henkilötietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen tai kenenkään muun hyväksi. Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus siirtää henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolisiin maihin, edellyttäen että siirto tapahtuu tietosuoja-asetuksessa määriteltyä riittäviä suojamekanismeja käyttäen.

Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava rekisterinpitäjälle, jos tämä katsoo, että rekisterinpitäjän antamat käsittelyä koskevat kirjalliset ohjeistukset rikkovat tietosuoja-asetusta tai muita unionin tai jäsenvaltion tietosuojasäännöksiä. Tämän liitteen ehtojen lisäksi kumpikin osapuoli sitoutuu noudattamaan sovellettavia kansallisia tietosuojalakeja ja tietosuoja-asetuksen säännöksiä toimintaansa soveltuvin osin.

 

Käsittelyä koskevat tarkemmat tiedot, kuten käsittelyn luonne, henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät, on kuvattu jäljempänä “KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET” kappaleessa.

 

Alihankinnat

Henkilötietojen käsittelijällä on oikeus käyttää käsittelyssä toisen henkilötietojen käsittelijän palveluja. Asiakkaan kirjallisesta pyynnöstä henkilötietojen käsittelijä toimittaa tietoja käyttämistään alihankkijoista henkilötietojen käsittelyssä. Mikäli henkilötietojen käsittelijä suunnittelee tekevänsä muutoksia henkilötietojen käsittelyssä käyttämiinsä alihankkijoihin, ilmoittaa se tästä asiakkaalle kirjallisesti vähintään 5 päivää ennen aiottua muutosta. Kirjallisten ilmoitusten toimittamisvelvollisuus koskee suunniteltua käsittelijän lisäämistä, poistamista tai vaihtamista. Ilmoituksen saatuaan rekisterinpitäjä voi vastustaa suunniteltuja muutoksia. Mikäli rekisterinpitäjä vastustaa henkilötietojen käsittelijän aikomaa alihankkijamuutosta eikä henkilötietojen käsittelijä kohtuudella kykene käyttämään vaihtoehtoista alihankkijaa tai menettelyä kyseisessä käsittelytoimessa, ei henkilötietojen käsittelijä ole vastuussa rekisterinpitäjälle tästä aiheutuvista sopimusvelvoitteiden rikkomuksista tai laiminlyönneistä. Tällaisessa tilanteessa henkilötietojen käsittelijä on oikeutettu kirjallisesti irtisanomaan palvelusopimuksen päättymään 1 kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen.

 

Käyttäessään toisen henkilötietojen käsittelijän palveluja, henkilötietojen käsittelijän tulee sopia palveluntarjoajan kanssa, että käsittely tapahtuu noudattaen samantasoisia tietosuojavelvoitteita, kuin mitä tässä liitteessä on kuvattuna. Henkilötietojen käsittelijä vastaa siitä, että sen käyttämän toisen henkilötietojen käsittelijän palvelut toteutetaan tämän liitteen vaatimusten mukaisina.

 

Salassapito

Kaikkia henkilötietoja joita henkilötietojen käsittelijä käsittelee rekisterinpitäjän lukuun pidetään rekisterinpitäjän luottamuksellisina tietoina ja henkilötietojen käsittelijä sitoutuu pitämään tiedot salassa ja olemaan luovuttamatta tai paljastamatta niitä kenellekään kolmannelle osapuolelle tai käyttämättä tietoja muuhun kuin sovittuun tarkoitukseen. Henkilötietojen käsittelijä sitoutuu myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja omassa organisaatiossaan muille kuin sellaisille työntekijöilleen tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Salassapitovelvoitteet pysyvät voimassa sopimuksen päättymisestä huolimatta.

 

Tietoturva

Henkilötietojen käsittelijän tulee huolehtia, että se toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, joilla pyritään estämään henkilötietojen käsittelijän hallussa olevien rekisterinpitäjän henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, häviäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka pääsy tietoihin. Epäselvyyksien välttämiseksi todetaan, että henkilötietojen käsittelijä ei kuitenkaan vastaa sellaisten tietojärjestelmien tai palveluiden teknisestä tietoturvasta, jotka ovat rekisterinpitäjän omaisuutta tai joiden aineettomat oikeudet kuuluvat rekisterinpitäjälle tai jollekin kolmannelle osapuolelle, ellei näin ole nimenomaisesti sovittu. Mikäli henkilötietojen käsittelijän tulee avustaa rekisterinpitäjää tällaisten järjestelmien tai palveluiden teknisen tai organisatorisen tietoturvan parantamisessa, kehittämisessä tai ylläpitämisessä, sopivat osapuolet erikseen tällaisesta työstä ja sen kustannuksista ja työn muista ehdoista.

 

Tietoturvaa koskevat toimenpiteet tulee suunnitella huomioiden uusin tekniikka ja toteuttamiskustannukset, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset sekä luonnollisten henkilöiden oikeuksiin ja vapauksiin kohdistuvat, todennäköisyydeltään ja vakavuudeltaan vaihtelevat riskit, kuten

  1. henkilötietojen pseudonymisointi ja salaus;

  2. kyky taata käsittelyjärjestelmien ja palveluiden jatkuva luottamuksellisuus, eheys, käytettävyys ja vikasietoisuus;

  3. kyky palauttaa nopeasti tietojen saatavuus ja pääsy tietoihin fyysisen tai teknisen vian sattuessa;

  4. menettely, jolla testataan, tutkitaan ja arvioidaan säännöllisesti teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden tehokkuutta tietojenkäsittelyn turvallisuuden varmistamiseksi.

 

Henkilötietojen tietoturvaloukkaukset

Henkilötietojen käsittelijän on ilmoitettava tietoonsa tulleesta käsittelyssä tapahtuneesta henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta rekisterinpitäjälle ilman aiheetonta viivytystä, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tietosuoja-asetuksessa määritellyt ilmoitusvelvoitteet asetetussa määräajassa. Tietoturvaloukkauksesta tulee antaa riittävät tiedot ja henkilötietojen käsittelijän tulee muutoinkin avustaa rekisterinpitäjää, jotta rekisterinpitäjä voi täyttää tälle tietosuoja-asetuksessa asetetut velvoitteet. Henkilötietojen käsittelijän tulee myös ryhtyä tarpeellisiin jatkotoimenpiteisiin, joilla henkilötietojen tietoturvaloukkauksen haittavaikutuksia voidaan lieventää tai tulevia loukkauksia estää.

 

Tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi

Mikäli henkilötietojen käsittelijä tulee tietoiseksi siitä, että suunniteltu käsittely aiheuttaisi korkean riskin luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta, tulee sen ilmoittaa tästä rekisterinpitäjälle ja avustaa tätä tarvittaessa tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin toteuttamisessa.

 

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttaminen

Ottaen huomioon käsittelytoimen luonteen, henkilötietojen käsittelijän tulee kohtuudella ja ilman aiheetonta viivästystä auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin, jotka koskevat tietosuoja-asetuksessa säädettyjen rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Tällaisia oikeuksia voivat olla muun muassa, sellaisina kuin ne on tietosuoja-asetuksessa määritelty, rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoon, oikeus saada tieto korjatuksi, oikeus kieltää käsittely, oikeus tietojen poistamiseen (ns. “oikeus tulla unohdetuksi”), oikeus käsittelyn rajoittamiseen ja oikeus saada tiedot siirretyksi järjestelmästä toiseen. Mikäli tällaisia vaatimuksia esitetään suoraan henkilötietojen käsittelijälle, sen tulee viipymättä ilmoittaa niistä rekisterinpitäjälle.

 

Auditoinnit

Henkilötietojen käsittelijän tulee saattaa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen tietosuoja-asetuksessa säädettyjen velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja henkilötietojen käsittelijä sallii ja kohtuudella avustaa rekisterinpitäjän tai muun rekisterinpitäjän valtuuttaman auditoijan suorittamat auditoinnit, kuten tarkastukset henkilötietojen käsittelijän tiloihin, järjestelmiin, prosesseihin ja dokumentaatioon, sekä osallistuu itse niihin, mikäli rekisterinpitäjä katsoo tarpeelliseksi sellaisen toteuttamisen. Auditoinnit pyritään suorittamaan normaalin työajan puitteissa siten, että niistä aiheutuisi mahdollisimman vähän haittaa henkilötietojen käsittelijän liiketoiminnalle. Kumpikin osapuoli vastaa omista auditoinnin suorittamiseen liittyvistä kustannuksistaan. Rekisterinpitäjän tulee ilmoittaa henkilötietojen käsittelijälle vähintään 20 päivää etukäteen auditoinnin toteuttamisesta.

 

Muut ehdot

Mikäli henkilötietojen käsittelijä joutuu avustamaan rekisterinpitäjää tietosuoja-asetuksen tietoturvaloukkauksia, rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista ja tietosuojavaikutusten arviointia koskevien säännösten täyttämisessä, on henkilötietojen käsittelijä oikeutettu laskuttamaan kohtuulliset toteutuneet työtunnit tavanomaisen tuntihinnan mukaisesti. Lisätyötunneista laskuttaminen edellyttää kuitenkin sitä, että rekisterinpitäjä on etukäteen hyväksynyt avustamisvelvoitteiden täyttämiseen liittyvän ajankäytön. Henkilötietojen käsittelijä ei ole vastuussa rekisterinpitäjälle mistään sopimusrikkomusten aiheuttamista välillisistä, epäsuorista vahingoista tai kolmansien esittämistä vaatimuksista. Henkilötietojen käsittelijän sopimusrikkomuksia koskeva korvausvastuu rajoittuu yhteenlaskettuna enimmäismääränä 20 %:iin siitä arvonlisäverottomasta summasta, jonka rekisterinpitäjä maksoi sopimusrikkomuksen kohteena olevasta palvelusta.

 

Liitteen voimaantulo ja sopimuksen päättymisen vaikutukset

Tämä liite tulee voimaan kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet liitteen (taikka kaupallisen sopimuksen, mikäli tietosuojasta sovitaan kaupallisen sopimuksen solmimisen yhteydessä) ja pysyy voimassa niin kauan, kunnes osapuolten välinen kaupallinen sopimus päättyy tai irtisanotaan.

Kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen päättymisestä henkilötietojen käsittelijä, rekisterinpitäjän valinnan mukaan, joko poistaa tai palauttaa kaikki henkilötiedot rekisterinpitäjälle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset sekä poistaa käyttäjätunnuksensa rekisterinpitäjän tietojärjestelmiin, paitsi jos unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot.

 

Ellei rekisterinpitäjä ole ilmoittanut kuuden  (6) kuukauden kuluessa sopimuksen päättymisestä poistamisesta tai palauttamisesta, poistaa henkilötietojen käsittelijä henkilötiedot ja sitä koskevat jäljennökset, ellei unionin oikeudessa tai jäsenvaltion lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot. Siinä tapauksessa henkilötietojen käsittelijällä on oikeus säilyttää henkilötiedot lain vaatimusten mukaisesti, jatkamatta muutoin henkilötietojen käsittelyä ja noudattaen edelleen tässä liitteessä kuvattuja salassapitovelvoitteita. Rekisterinpitäjän tulee ennen tietojen poistamista varmuuskopioida tai tallentaa henkilötietojen käsittelijän hallussa olevat henkilötiedot, mikäli se edelleen niitä tarvitsee.

 

KÄSITTELYÄ KOSKEVAT VAATIMUKSET

 

Käsittelyn luonne:

 

Ilona IT:n palvelujen tarjoaminen ja toimittaminen asiakkaalle. Ilona IT kerää, käyttää ja käsittelee asiakkaan henkilötietoja kaupallisen sopimuksen, tietosuoja-asetuksen ja näiden ehtojen mukaisesti. Käsiteltävät henkilötiedot saattavat koskeaa useita henkilötietoryhmiä, kuten henkilön nimeä, sähköpostiosoitetta, perusyhteystietoja, ja muuta dataa. Henkilötiedot voivat koskea useita rekisteröityjen ryhmiä, kuten asiakkaan asiakkaita, palvelujen käyttäjiä tai asiakkaan henkilöstöä.

 

online onboarding osaamisen näyttö